పత్రిక గురించి

Print Edition : Vivekapatham (Telugu Monthly)

E-mail : putta.surendrababu@yahoo.com


FORM  IV (See Rule 8)
Statement about Ownership and other Particulars of  Vivekapatham 
1.   Place of publication                  :     # 10-18-7, Vaddivari Lane, Brahmin Street,      Vijayawada, Krishna Dist, (A.P) -520 001,
2.   Periodicity of its publication   :     Monthly
3.   Printer’s name                            :     Putta Surendra Babu
      Whether citizen of India          :     Yes
      If foeign, state the country     
      of origin Address                      :     # 4-178, Dorakunta Post, Kodad Mandal, Nalgonda Dist.(A.P)
4.   Publisher’s name.                      :     Putta Surendra Babu
      Whether citizen of India          :     Yes
      If foeign, state the country     
      of origin Address                      :     # 4-178, Dorakunta Post, Kodad Mandal, Nalgonda Dist.(A.P)
5.   Editor’s name.                            :     Putta Surendra Babu
      Whether citizen of India          :     Yes
      If foeign, state the country     
      of origin Address                      :     # 4-178, Dorakunta Post, Kodad Mandal, Nalgonda Dist.(A.P)
6.   Name and address of Individuals:               Putta Surendra Babu
      who own the newspaper and
      partners of shareholder's holding :              No
      more than one percent of the
      total capitals. Address             :     # 4-178, Dorakunta Post, Kodad Mandal, Nalgonda Dist.(A.P)
I Putta Surendra Babu  hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.
for Vivekapatham
Sd/- Putta Surendra Babu, Publisher
Vivekapatham (Telugu Monthly) Owned, Printed, Published and Edited by P.  Surendra Babu and Printed at Sri Kavya Offset Printers,Kuppavari St., Arundalpet, Vijayawada-2.  Editor :  Putta Surendra Babu and Published from  Vijayawada, Krishna Dist., A.P.,  Phone : 08683 - 217630.

============================================
ప్రతుల కొరకు 

కోట ప్రసాద శివరావు ప్రధాన కార్యదర్శి
డోర్‌ నెం.10-18-7,
వడ్డీవారి లేన్‌, బ్రాహ్మణ వీధి, విజయవాడ-520 001,
సెల్‌ : 98480 36063.

శీలం నాగార్జున రావు
డోర్ నేఁ .7 - 13
తాడేపల్లి - 522501
గుంటూరు జిల్లా


=============================================

ఆన్ లైన్ పత్రిక మెరుగుదలకు, సలహాలను, సూచనలు అందించేందుకు nivas.katta74@gmail.commail


1 comment:

  1. Came to know about your paper just now. Thanks for the true information you are publishing

    ReplyDelete